1

Trafikalt grunnkurs

Innholdsfortegnelse for denne siden:

  1. Innføring i Trafikalt Grunnkurs (TGK)

  2. Påmelding til trafikalt grunnkurs der du bor!

  3. Detaljert info om trafikalt grunnkurs (Lærerplanen)


Trafikalt grunnkurs (TGK) er obligatorisk teorikurs for alle som skal ta førerkort for første gang og gjelder for alle lette klasser som for eksempel moped, personbil og traktor. Trafikalt grunnkurs er totalt 17 timer fordelt på 7 temaer.

Trafikalt grunnkurs må gjennomføres før man kan øvelseskjøre privat samt ved trafikkskoler. Trafikalt grunnkurs kan gjennomføres fra fylte 15 år. Øvelseskjøring for personbil gjelder for alle med gjennomført trafikalt grunnkurs samt fra fylte 16 år.

Unntak: Alle som har førerrett i annen klasse som feks. moped og traktor trenger ikke trafikalt grunnkurs for å starte øvelseskjøring. Husk at du normalt likevel må ta førstehjelpskurs og mørkedemonstrasjon. Førstehjelp må da vær gjennomført før oppkjøring. Kontakt en trafikkskole for påmelding til trafikalt grunnkurs. Personer over 25 år slipper trafikalt grunnkurs (med unntak av førstehjelp og mørkedemo.) Klikk her for mer informasjon om mørkekjøring/mørkedemonstrasjon.

Har du fylt 15 år og ikke gjennomført trafikalt grunnkurs eller har førerrett i annen klasse kan du melde deg på trafikalt grunnkurs nå.

Bevis og legitimasjon: Bevis for rett til å øvelseskjøring (Trafikalt grunnkurs-bevis, mopedlapp etc.) må medbringes sammen med gyldig legitimasjon. Dette gjelder både ved privat øvelseskjøring samt kjøring ved trafikkskole. Dersom bevis og legitimasjon ikke medbringes kan du bli ilagt gebyr dersom det blir kontroll.

Fravær: Trafikalt grunnkurs avsluttes ikke med noen form for prøve. Eneste kravet er at eleven har 100 % oppmøte. Ved fravær må tapt undervisning gjennomføres før kurset blir godkjent. Trafikkskolene har ulik praksis i forhold til gjennomføring av tapt undervisning. Ta derfor kontakt med din trafikkskole ved fravær. Fravær bør unngås.

Bakgrunn for trafikalt grunnkurs: levene skal få grunnleggende forståelse av det å ferdes i trafikk før de begynner å øvingskjøre, slik at de har et riktigere perspektiv på det å kjøre og har et grunnlag som letter innlæringen senere. Kurset legger vekt på risikoforståelse, samspill og sikkert ferdsel i trafikken.

Innhold trafikalt grunnkurs: Trafikalt grunnkurs inneholder som nevnt 7 temaer fordelt på 17 timer. Innholdet er som følger:

Tema 1 Trafikkopplæringen
Tema 2 Grunnleggende forståelse
Tema 3 Mennesket i trafikken
Tema 4 Øvingskjøring og kjøreerfaring
Tema 5 Førstehjelp
Tema 6 Tiltak ved ulykke
Tema 7 Mørkedemonstrasjon

Spesielt om mørkedemonstrasjon: Mørkedemonstrasjon er i utgangspunktet en del av trafikalt grunnkurs og utgjør 4 timer. Mørkedemonstrasjon har erstattet det som tidligere var mørkekjøring. Mørkedemonstrasjon er en ren teoretisk øvelse. Mørkedemonstrasjon er obligatorisk for alle. Likevel er det slik at trafikalt grunnkurs gjennomført i perioden 16. mars til 31. oktober (sommertid) ansees som gjennomført etter tema 1-6. Dette på grunn av lysforholdene. De som tar grunnkurset på sommertid må ta mørkedemo i løpet av november samme år for å opprettholde retten til å øveleskjøre.

Dersom du gjennomfører trafikalt grunnkurs på vintertid mellom 1. nov og 15. mars er mørekdemo. en obligatorisk del av kurset og må gjennomføres før beivs mottas.

For de som avlegger førerprøve i perioden. 1. november - 15. mars må mørkedemonstrasjon være fullført FØR førerprøven.

Trafikalt grunnkurs - Velg ditt hjemfylke:

Trafikalt grunnkurs - Velg fylke

Om trafikalt grunnkurs:
Utdrag av lærerplanen - start-
(Kilde: Statens vegvesen)

Mål for trafikalt grunnkurs jf. § 8-2

Eleven skal gjennom opplevelse, aktivitet og oppsummeringer bli bevisst på hva som menes med at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsomt så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade, og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.
Eleven skal:

1. kjenne til formelle begrunnelser for at vi har trafikkopplæring, vilkår for å få førerkort og at det finnes læreplaner for trafikkopplæring.

2. ha grunnleggende forståelse for trafikk ved å bli bevisst hvordan regler om plassering, fart, vikeplikt, skilt og vegoppmerking bidrar til sikrere og mer effektiv trafikkavvikling.

3. ha grunnleggende kunnskap om mennesket i trafikken ved å

a) beskrive vesentlige elementer i kjøreprosessen og bli bevisst betydningen av
motivasjon og følelser.

b) forstå betydningen av kommunikasjon og samhandling.

c) bli bevisst hvilken betydning ansvarsforståelse, selvinnsikt og vilje har for
hvordan vi handler i trafikken.

4. ha kunnskap om øvingskjøring og kjøreerfaring ved å
a) kjenne til reglene for øvingskjøring.

b) vite at det er sammenheng mellom kjøreerfaring og ulykkesrisiko.

c) forstå betydningen av automatisering av grunnleggende handlinger og handlingsmønstre.

5. beherske grunnleggende ferdigheter i førstehjelp i forbindelse med trafikkulykker
ved å

a) ha kunnskap om plikter ved trafikkuhell.

b) kjenne til rutiner for sikring av og opptreden på skadested.

c) kunne vurdere skadeomfang og øve på praktisk førstehjelp.


6. delta i redningsarbeidet ved en arrangert ulykke og gjennom denne.

a) oppleve å komme først til skadestedet, forstå viktigheten av å kjenne skade
omfanget før ulykken varsles og hvordan varsling gjøres.

b) tilegne seg ferdigheter i grunnleggende rutiner på skadestedet.

c) videreutvikle den praktiske ferdigheten i grunnleggende livreddende første
hjelp ved trafikkulykker.

7. gjennom demonstrasjon ute og i bil forstå hvordan trafikkulykker i mørket kan
unngås ved å:

a) oppleve og erfare årsaksforhold ved typiske ulykker som skjer i mørket og ha
grunnlag for å vurdere risiko ved kjøring i mørket.

b) bli bevisst hva som er riktig lysbruk og atferd ellers ved kjøring, parkering og
nødstopp i mørket.

Eleven skal vurdere sin egen kompetanse til å begynne videre opplæring og ha så god forståelse for trafikk og trafikkopplæring at eleven kan begynne å øvingskjøre.

1.1 Trafikkopplæringen

Eleven skal kjenne til formelle begrunnelser for at vi har trafikkopplæring, vilkår for å få førerkort og at det finnes læreplaner for trafikkopplæring

Tema 1.1 Trafikkopplæringen
Hovedmomenter

Begrunnelser for trafikkopplæring.

Vilkår for å få førerkort.

Hovedmål for trafikkopplæring i lette klasser.

Læreplaner

1.2 Grunnleggende forståelse for trafikk

Eleven skal ha grunnleggende forståelse for trafikk ved å bli bevisst hvordan regler om plassering, fart, vikeplikt, skilt og vegoppmerking bidrar til sikrere og mer effektiv trafikkavvikling.

Tema 1.2.a Kjøretøyets plassering
Hovedmomenter

Plasseringens betydning for sikker og effektiv trafikkavvikling.

Sikkerhetssoner

Tema 1.2.b Kjøretøyets fart
Hovedmomenter

Fartens betydning for sikker og effektiv trafikkavvikling
Skilting av fartsgrenser.

Sammenhengen mellom plassering og fartstilpassing.

Tema 1.2.c Vikeplikt
Hovedmomenter

Vikepliktsreglenes betydning for sikker og effektiv trafikkavvikling.

Tema 1.2.d Skilt og oppmerking.
Hovedmomenter

Betydningen av skilt og vegoppmerking for sikker og effektiv trafikkavvikling.

Fareskilt

Forbudsskilt

Påbudsskilt

Sperrelinje og varsellinje

1.3 Mennesket i trafikken

Eleven skal ha grunnleggende kunnskap om mennesket i trafikken ved å:
a) beskrive vesentlige elementer i kjøreprosessen og bli bevisst betydningen av motivasjon og følelser

b) forstå betydningen av kommunikasjon og samhandling

c) bli bevisst hvilken betydning ansvarsforståelse, selvinnsikt og vilje har for hvordan vi handler i trafikken.

Tema 1.3.a Kjøreprosessen
Hovedmomenter

Vesentlige elementer i kjøreprosessen.

Betydningen av motivasjon (følelser) for hvordan vi handler i trafikken.

Tema 1.3.b Samhandlingsperspektivet
Hovedmomenter

Bruk av signaler

Kommunikasjon mellom trafikanter.

Innlevelse i andres situasjon.

Tolking av trafikksituasjoner.

Tema 1.3.c Ansvarsforståelse, selvinnsikt og vilje til å overholde regler.
Hovedmomenter


Årsaker til ulykker (menneskelig svikt)

Førerens feilvurdering.

Risikoterskel

Eget forhold til risiko.

Selvinnsikt

1.4 Øvingskjøring og kjøreerfaring

Eleven skal ha kunnskap om øvingskjøring og kjøreerfaring ved å:
a) kjenne til reglene for øvingskjøring.

b) vite at det er sammenheng mellom kjøreerfaring og ulykkesrisiko.

c) forstå betydningen av automatisering av grunnleggende handlinger og handlingsmønstre.

Tema 1.4.a
Hovedmomenter>

Krav til elev.

Krav til ledsager.

Krav til bil.

Tema 1.4.b Kjøreerfaring og ulykkesrisiko
Hovedmomenter

Kjøreerfaring og ulykkesutvikling.

Tema 1.4.c Automatisering av handlinger og handlingsmønstre.
Hovedmomenter

Nødvendigheten av automatisering av grunnleggende handlinger og handlingsmønstre.

Sammenhengen mellom automatisering av kjøreferdighet og informasjonsbearbeiding.

1.5 Førstehjelp

Eleven skal beherske grunnleggende ferdigheter i førstehjelp i forbindelse med trafikkulykker ved å:

a)ha kunnskap om plikter ved trafikkuhell.

b)kjenne til rutiner for sikring av og opptreden på skadested.

c)kunne vurdere skadeomfang og øve på praktiske førstehjelp.

Tema 1.5.a Plikter ved trafikkuhell
Hovedmomenter

Plikter ved trafikkuhell

Tema 1.5.b Rutiner for sikring av og opptreden på skadested.
Hovedmomenter

Sikring av skadested

Opptreden på skadested

Tema 1.5.c Skadeomfang og praktiske førstehjelp
Hovedmomenter

Vurdere skadeomfang

Øving i førstehjelp

1.6 Tiltak ved trafikkulykke

Eleven skal delta i redningsarbeidet ved en arrangert ulykke og gjennom denne.

a) oppleve å komme først til skadestedet, forstå viktigheten av å kjenne skadeomfanget før ulykken varsles og hvordan dette gjøres.

b) tilegne seg ferdigheter i grunnleggende rutiner på skadestedet.

c) videreutvikle den praktiske ferdigheten i grunnleggende livreddende førstehjelp ved trafikkulykker.

Tema 1.6.a Førstemann på skadested
Hovedmomenter

Sikring av skadested

Vurdere skadeomfang

Varsling

Tema 1.6.b/strong> Grunnleggende rutiner på skadested
Hovedmomenter<

Øving i opptreden på skadested

Tema 1.6.c Grunnleggende livreddende førstehjelp ved trafikkulykker.
Hovedmomenter

Øving i førstehjelp

Tema 1.7 Mørkekjøring

Eleven skal gjennom demonstrasjon ute og i bil forstå hvordan trafikkulykker i mørket kan unngås ved å:

a) oppleve og erfare årsaksforhold ved typiske ulykker som skjer i mørke og ha grunnlag for å vurdere risiko ved kjøring i mørket.

b) bli bevisst hva som er riktig lysbruk og atferd ellers ved kjøring, parkering og nødstopp i mørket.

Tema 1.7.a Ulykker og risiko ved kjøring i mørket
Hovedmomenter

Gåendes og bilførerens forståelse av siktstrekning.

Strekning, fart og tid.

Siktstrekning på fjern- og nærlys.

Klær og refleksutstyr.

Tema 1.7.b Lysbruk og atferd ellers i mørket
Hovedmomenter

Riktig bruk av lys og tilpassing av fart og plassering ved møting, innhenting og forbikjøring.

Riktig bruk av lys, tilpassing av fart og plassering og bruk av refleksutstyr ved nødstopp.

Riktig bruk av lys, tilpassing av fart og plassering ved parkering
Risikofaktorer

Kommentarer til Trinn 1
Bakgrunn for trafikalt grunnkurs

Mye tyder på at stadig flere i vårt samfunn ikke har gode nok sosiale ferdigheter. Mange utsettes for vold eller alvorlig trussel om vold årlig. Det hevdes at egoismen er blitt mer framtredende enn fellesskapsfølelsen. Det er utarbeidet en rekke undervisningsprogram for å bedre den sosiale kompetansen hos elevene i det offentlige skoleverk. Best effekt har tiltak som har som mål å utvikle hele mennesket ved å trekke inn intellekt, følelser og handlinger.
Et gjennomgående trekk med tiltakene er at det skapes forståelse for at en må ha regler og rutiner, og at reglene etterleves. Vegen er en viktig samfunnsarena for mange mennesker. Arbeidet med sosiale ferdigheter må derfor videreføres i trafikkopplæringen. Det trafikale grunnkurset skal bidra til å bygge opp om førerkortkandidatene som ansvarlige førere. Målene for kurset har generell gyldighet og de befinner seg ofte på et mer overordnet nivå. Kurset skal i liten grad inneholde lærestoff som kan leses på egen hånd. Fokus skal rettes mot forståelsen av trafikken som system, med aktører som har ulike forutsetninger, mot forhold som påvirker risikoen, mot førerens ansvar og betydningen av selvinnsikt og selvkritisk vurdering. Det er flere grunner til å ha et trafikalt grunnkurs.

Det er viktig at en tidlig i opplæringen fokuserer på forhold som påvirker risikoen og betydningen av selvinnsikt og selvkritisk vurdering Det er hensiktsmessig å samle en del lærestoff som er felles for alle lette klasser slik at personer som skal ta førerkort for flere klasser, slipper å gå gjennom samme lærestoff flere ganger.

Det er viktig å gi elevene grunnleggende forståelse av trafikk før de begynner å øvingskjøre, slik at de har et riktigere perspektiv på det å kjøre og har et grunnlag som letter innlæringen senere.

-----------Slutt utdrag av lærerplanen-------------

For påmelding til trafikalt grunnkurs bruker du trafikalt-grunnkurs-sentralen.no